Rekstraráætlun 2015

Gert er ráð fyrir 8% vexti í iðgjöldum milli ára en að kostnaður vaxi um 5%. Áætlað er að hagnaður fyrir tekjuskatt dragist saman um 9% milli ára og munar þar mestu um áætlaðan samdrátt í fjármunatekjum. 


Áætlun 2015 (m.kr)
2014 (m.kr)
Eigin iðgjöld 12.243 11.305
Fjármunatekjur 2.004 2.615
Aðrar tekjur 86 82
Heildartekjur 14.333 14.002
Eigin tjón* -9.060 -8.654
Annar kostnaður -3.067 -2.930
Heildargjöld -12.128 -11.585
Hagnaður fyrir tekjuskatt 2.205 2.417
Kostnaðarhlutfall 21,2% 22,4%
Tjónshlutfall 74,0% 76,6%
Samsett hlutfall 95,2% 99,0%

Áætlun um afkomu fjárfestinga byggir á langtímaviðmiðum einstakra fjárfestingaflokka en erfitt er að spá um skammtímasveiflur á markaði. Innbyrðis skipting eignaflokka miðast við fjárfestingastefnu félagsins og áætlaðar breytingar á milli eignaflokka. Áætlunin endurspeglar þá ávöxtunarkröfu sem stjórnendur félagsins gera á hvern eignaflokk en er ekki spá um hvernig markaðir munu þróast á tímabilinu.

Reiknað er með því að tjónakostnaður hækki um 5% milli ára en þess ber að geta að ekki er áætlað fyrir stórtjónum sem verða með óreglubundnum hætti. Eigið tjónshlutfall er áætlað að lækki úr 76,6% í 74,0% á milli ára.

Reiknað er með að rekstrarkostnaður hækki um 5% en sparnaðaraðgerðir ársins 2014 munu hafa áhrif á árinu. Í heild lækkar kostnaðarhlutfall í vátryggingarekstrinum úr 22,4% í 21,2%.

Hagnaður fyrir tekjuskatt er áætlaður að verði 2,2 milljarðar kr. sem er 9% lækkun á milli ára. Gert er ráð fyrir að samsett hlutfall verði 95,2% á árinu 2015.

Tekjuskattur er 20% af tekjuskattsstofni en hagnaður af hlutabréfum og móttekinn arður vegna félaga er frádráttarbær frá skattskyldum tekjum. Tekjuskattsstofn mun því að hluta til ráðast af arði og ávöxtun hlutabréfa í fjárfestingasafni TM á árinu. Til viðbótar við hefðbundinn tekjuskatt greiðir TM sérstakan fjársýsluskatt. Skatturinn nemur 6% af tekjuskattsstofni umfram einn milljarð króna. Aðrir þættir geta einnig haft áhrif á skattgreiðslu ársins, svo sem áhrif af samsköttun félaga samstæðunnar og áhrif vegna uppsafnaðs taps frá fyrri árum.

Hagnaður félagsins er ekki jafnskiptur yfir árið vegna árstíðasveiflu en almennt er meira um tjón yfir vetrarmánuðina en yfir sumarið. Þróun á almennum efnahagsskilyrðum og fjármálamörkuðum á Íslandi eru utan áhrifasviðs stjórnar og framkvæmdastjórnar TM en þróist efnahagsskilyrði og fjármálamarkaðir ekki í takt við þær forsendur sem gert er ráð fyrir í spánni getur það leitt til þess að rekstrarniðurstaða verði önnur en gert er ráð fyrir í rekstraráætluninni. Stjórn og framkvæmdastjórn TM geta jafnframt ekki haft áhrif á verðlagsbreytingar og skatta sem félagið þarf að greiða en verðlagsbreytingar umfram spár Seðlabanka Íslands í nóvember og miklar breytingar á skattaumhverfi félagsins geta haft áhrif á rekstraráætlunina.